Meeting TSMEC & KMUTT (ITED) January 28, 2020

วันนี้ 28 มกราคม 2562  เวลา  10.30-12.00 น.  

   ประธาน TSMEC ได้เข้าร่วมประชุมกับ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  โดยมี ผศ.ดร. ปิติณัตต์ ตรีวงศ์  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา, รศ.ดร. ชาญวิทย์  ตั้งสิริวรกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนามาตรฐาน สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รศ.ดร.เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์  หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง และคณะ  ร่วมหารือเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมอากาศยานและอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จะมีการร่วมพัฒนา New Generation Business & Innovation โดยให้นักศึกษาได้เข้ามาร่วมในการพัฒนาและรับเทคโนโลยี ที่จะมีการถ่ายทอดจากต่างประเทศ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ  ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเองก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งในโครงการนี้และยินดีที่จะร่วมมือ กับทาง TSMEC และต่างประเทศ โดยจะมีการร่วมเซ็นข้อตกลงความร่วมมือ MOU กันในไม่นานนี้  

     คุณปิยะ สุทันต์  ได้รับคำเชิญจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการบรรยายพิเศษ งานโครงการพัฒนาความพร้อมบุคลากรสู่อุตสาหกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน ซึ่งจะมีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ความเป็นไปได้ในการเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานของไทย” ในช่วงเวลา 11.30-12.00  ซึ่งจะมีการจัดงานขึ้นในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563  ณ หอประชุมเบญจรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 

Visitors: 23,714