ACTIVITIES

พุธที่ 13  สิงหาคม  2563   เข้าประชุมกับท่านสุรพล สุทธจินดา ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสากรรมจังหวัดระยอง   ร่วมหารือแนวทางในการร่วมมือกับผู้ผลิตถุงมือยาง ในจังหวัดระยอง


Visitors: 44,318